52141216_xxl

Transport niebezpiecznych materiałów pod kontrolą monitoringu może zapobiec katastrofie ekologicznej

Wiele razy już słyszeliśmy o przypadkach kiedy w trakcie transportu drogowego środki mocno trujące środowisko wydostały się na zewnątrz z uszkodzonej ciężarówki lub cysterny. Transport materiałów łatwopalnych, żrących lub trujących zawsze jest zadaniem o podwyższonym ryzyku. W przypadku przewozu tego typu ładunków pełna kontrola nad całością procesu ma podstawowe znaczenie, ponieważ nawet małe awarie za późno zauważone mogą mieć fatalne skutki. Zgodnie z doświadczeniami Grupy WebEye zastosowanie odpowiednich rozwiązań alarmowych może w dużym stopniu zmniejszyć rozmiary szkód.

Ogólnie ujmując towarem niebezpiecznym są te materiały które są łatwopalne, oraz są groźne dla zdrowia ludzkiego. Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych jest regulowany przepisami konwencji międzynarodowej ADR pod względem sposobu obchodzenia się z takimi materiałami oraz stosowania odpowiednich środków transportowych. Przepisy te są średnio co dwa lata zmieniane tak aby zawsze zapewnić zastosowanie najnowocześniejszych technologii.

ADR wymienia 9 klas zagrożeń, każda z nich określa specjalne warunki przechowywania i metody trasportu. Podstawową zasadą, jest takie zabezpieczenie aby materiały nie mogły wydostać się na zewnątrz podczas transportu, obojętnie czy chodzi o gazy, ciecze, czy materiały trujące i zakaźne. W czasie przewożenia problem mogą stanowić nadmierna temperatura zewnętrzna, wysoka wilgotność lub rezonancja pojazdu. Transportowanie gazów wymaga ciągłego monitorowania ciśnienia w zbiorniku, żeby kierowca natychmiast mógł zareagować w przypadku zaobserwowania problemów.

Wraz z ekspansją inteligentnych systemów transportowych informatyka coraz bardziej daje się zastosować przy wykonaniu zadań transportowych, zwłaszcza w przypadku ładunków niebezpiecznych. Nowoczesne rozwiązania telematyczne poza zwykłym monitorowaniem pozycji i prędkości pojazdów są już w stanie alarmować o takich zdarzeniach które człowiek mógłby zauważyć o wiele za późno. W przypadku monitoringu np. zaworów w czasie rzeczywistym reakcja może być błyskawiczna ze strony dyspozytorów. Odpowiedzialność ciążąca na kierowcach prowadzących takie pojazdy jest znacznie większa niż w przypadku zwykłych ładunków. Praca ta wiąże się z regularnymi szkoleniami i kursami przygotowawczymi. Kierowcy uzyskują niezbędną wiedzę jak postępować w sytuacjach zwykłych oraz co bardzo ważne jak postępować w sytuacjach nadzwyczajnych. Warunkiem prowadzenia pojazdu wożącego materiały niebezpieczne jest zdanie egzaminu ADR.